WIELKI CZWARTEK

WIELKI CZWARTEK
Co przygotować?Stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapaloną święcę; można też położyć Pismo święte, jeśli maciejakiś ulubiony obrazek lub ikonę, to też można je umieścić na stole.Rodzina gromadzi się przy stole.
ZNAK KRZYŻAWstajemy.Modlitwę prowadzi ojciec, matka lub ktokolwiek inny.P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.W: Amen.
WPROWADZENIESiadamy.Rodzic (albo ktokolwiek inny) może wprowadzić w sens tego, co robimy. Jeśli dzieci są starsze,dialog może być bardziej „poważny”.Co my teraz rozpoczynamy? (Triduum Paschalne)Co to jest Triduum Paschalne? (Trzy dni, w których wspominamy, co Pan Jezus dla nas zrobił zmiłości)A co zrobił? (Umarł i zmartwychwstał)A co się dokonało w Wielki Czwartek wieczorem? (Jezus zjadł kolację z uczniami)Czy to była zwyczajna kolacja? (Nie, bo to była ostatnia przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem)Co jeszcze podczas tej kolacji zrobił Pan Jezus? (Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i winow swoją Krew)A po co? (Bo chciał być z nami na zawsze, abyśmy się Nim karmili)
MODLITWAProwadzący liturgię modli się spontanicznie- dziękując Panu Jezusowi, za to, że bardzo nas kocha – że chciał być z nami w komunii świętej- że nasza rodzina jest Kościołem, czyli Ciałem Pana JezusaI kończy:P: Przez Chrystusa Pana naszego.W: Amen.Można też odmówić modlitwę:P: Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas którejTwój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiaręi Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności DuchaŚwiętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.W: Amen.
LITURGIA SŁOWASiadamyJ 13,1–15Z Ewangelii według świętego JanaByło to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata doOjca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus,wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy izłożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywaćuczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus muodpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr:„Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”.Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego SzymonPiotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!”Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteścieczyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteścieczyści”.A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, cowam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem», i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeliwięc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałemwam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.P: Oto słowo Pańskie. W: Bogu niech będą dzięki.
Siadamy.Rodzic (albo ktokolwiek inny) może zadać pytanie:Co te czytania mówią o Panu Jezusie?Ważne jest, aby każdy się wypowiedział (także dorośli).Jeśli jest młodzież, można powyższe pominąć, a dialogować w ten sposób (ważne jest, abytakże dorośli się wypowiedzieli):Co teraz przeżywasz (ogólnie), to, że nie ma szkoły, siedzi się w domu itd.Jak (czy) odnajdujesz w tym Pana Boga?Co te czytania mówią ci o Panu Jezusie?A co było dziwnego w tej Ewangelii? Co Pan Jezus zrobił? (Umył nogi uczniom)Dlaczego? Przecież jest Bogiem, Nauczycielem, a umywa nogi? (Bo tak bardzo nas kocha, że dałnam przykład miłości i bycia pokornym)A po co? (Chce, abyśmy tak samo robili)Czemu? (Abyśmy pokazywali innym to, że Pan Bóg nas kocha, dlatego my kochamy innych ludzi)Czy to jest łatwe? Jak ktoś źle na nas spojrzy? Coś złego nam zrobi? (Nie)Widzicie. Nie jest to łatwe, ale Pan Jezus nam mówi, że tak warto postępować, aby być dobrym dlainnych, tak jak On był dobry dla innych. Dzięki temu inni ludzie będą mogli spotkać Pana Jezusa wnas.
MODLITWAWstajemy.Rozpoczyna się modlitwa. Każdy spontanicznie podaje intencję, którą się kończy:Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie.Warto pamiętać, aby pomodlić się za wszystkich ochrzczonych, za papieża, za księży, za chorych(zwłaszcza teraz), za służby medyczne, za bliskich, za zmarłych…
MODLITWA PAŃSKATę wspólną modlitwę kończy się odmówieniem Modlitwy Pańskiej.W: Ojcze nasz…KOMUNIA DUCHOWA Po Ojcze nasz przewodniczący zachęca do przyjęcia komunii duchowej.P: Nie możemy być na mszy świętej, ale możemy przyjąć mimo to Pana Jezusa. Zatem módlcie sięrazem ze mną:Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnęzjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdźduchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą, abyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci sięzupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.Amen.Chwila ciszy.Potem można odmówić modlitwę dziękczynną:Wielbię Ciebie w każdym momencie – o, Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.Na końcu NIE CZYNI SIĘ ZNAKU KRZYŻA. Jest to stara tradycja Kościoła, że nie kończy sięLiturgii podczas Triduum Paschalnego aż do nocy Zmartwychwstania, ponieważ liturgia trwa przezcałe trzy dni. I wszystko, co robimy (nie tylko „kościelnie”), jest liturgią, czyli byciem z PanemBogiem…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.